rozwody.pl
Kancelaria Adwokacka M.Supera


KOSZTY

związane ze sprawami rodzinnymi

Poniższe zestawienie kosztów opracowano na podstawie Ustawy z 28 lipca 2005 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych a także komentarza do tej ustawy (Gonera Katarzyna Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Warszawa 2006).
Ilekroć w tekście wystepuje skrót "KSCU". oznaczać to będzie wymienioną wyżej ustawę. W tej części serwisu znajdą Państwo opis i zestawienie stałych kosztów, jakie ponoszone są za poszczególne działania w sprawach rodzinnych a także informacje o podmiotach i niektórych działaniach zwolnionych od opłat.

Zgodnie z art. 26 KSCU (Dz. U. 2005, Nr 167, poz. 1398) od pozwu o rozwód lub separację pobierana jest opłata w wysokości 600 zł. W przypadku gdy separacja orzekana jest na zgodny wniosek stron opłata wynosi jedynie 100 zł.
W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.

Opłaty stałe od pozwu o:
rozwód 600 złotych
separację 600 złotych
ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 200 złotych
unieważnienie małżeństwa 200 złotych
rozwiązanie przysposobienia 200 złotych
zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 złotych
unieważnienie uznania dziecka 200 złotych
ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 200 złotych

Do początku listy

Opłaty stałe od wniosku o:
zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 100 złotych
zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej 100 złotych
separację na zgodne żądanie małżonków 100 złotych
zniesienie separacji 100 złotych
zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 100 złotych
zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu
cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego
100 złotych
podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej 1000 złotych
Jeżeli wymieniony wyżej wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku 300 złotych
udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, jeśli wniosek ten nie został zgłoszony
w piśmie rozpoczynającym postępowanie
40 złotych
zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego 40 złotych
udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, jeśli wniosek ten nie został zgłoszony
w piśmie rozpoczynającym postępowanie
100 złotych
zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego 100 złotych
Powyższa tabela dotyczy opłat tylko w postępowaniu nieprocesowym

Do początku listy

Nie pobiera się opłat od wniosków:
o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie art. 95§1pkt1 KSCU
o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką art. 95§1pkt2 KSCU
będących podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd art. 95§1pkt4 KSCU
będących zażaleniem na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie art. 95§2 pkt1 KSCU
Nie pobiera się również opłat od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich (95§3 KRO).

Do początku listy

Nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:
strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych art. 96§1pkt1 KSCU
strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów art. 96§1 pkt1-2 KSCU
kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy art. 96pkt5 KSCU
strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd - w zakresie przyznanego jej zwolnienia art. 96§pkt10 KSCU
Za kuratora wydatki ponosi tymczasowo strona, dla której kurator został ustanowiony, a gdyby to nie było możliwe - strona, która swym wnioskiem lub swą czynnością spowodowała ustanowienie kuratora, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. (96§2 KRO)
W wypadku gdy powództwo o ustalenie ojcostwa okaże się oczywiście bezzasadne , sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie może obciążyć powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.96§4 KRO)

Do początku listy