rozwody.pl
Kancelaria Adwokacka M.Supera

Czynności wymagające zgody partnera:
czynności prawne prowadzące rozporządzenia nieruchomościami, gospodarstwem czy przedsiębiorstwem małżonków, a także darowizny dokonane z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. W przypadku zawarcia umowy bez wymaganej zgody, jej ważność zależeć będzie od potwierdzenia przez drugiego małżonka.
Do początku listy

Majątkowe skutki rozwodu
- z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje wspólność majątkowa. Gdy małżonkowie zamieszkują wspólnie w jednym mieszkaniu sąd orzeka w jaki sposób będą uprawnieni z niego korzystać. W przypadkach wyjątkowo nagannego zachowania jednego z małżonków sąd może nakazać nawet jego eksmisję. Orzekając w tej sprawie sąd zważa przede wszystkim na potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. W przypadku, gdy jeden z małżonków wystosuje odpowiedni wniosek, sąd może dokonać podziału majątku wspólnego małżonków, już w wyroku rozwodowym, chyba że spowodowałoby to nadmierną zwłokę.
Do początku listy

Majątek osobisty( art.33 k. r. o. )
- składa się z przedmiotów majątkowych nieobjętych wspólnością ustawową, które należą wyłącznie do jednego z małżonków. Są nimi:
- przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
- przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
- prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
- przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
- prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
- przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
- wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
- przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
- prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
- przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Do początku listy

Majątek wspólny
- przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej (wspólności ustawowej) przez jednego lub oboje małżonków, z których małżonkowie mogą zgodnie korzystać. Podział majątku wspólnego w czasie trwania wspólności ustawowej jest niemożliwy podobnie jak rozporządzanie udziałem, który mu przypadnie w przypadku ustania wspólności. W szczególności do majątku wspólnego należą: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
Do początku listy

Rozwód
- ustanie małżeństwa poprzez rozwiązanie go przez sąd, po uprzednim zażądaniu tego przez jednego z małżonków. Do orzeczenia rozwodu sąd musi uznać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Należy jednak pamiętać, że sąd nie może orzec rozwodu pomimo rozkładu pożycia jeżeli: naruszałoby to dobro wspólnych małoletnich dzieci lub jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, lub domaga się go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, a drugi małżonek nie wyraża na rozwód zgody.
Do początku listy

Małżeńskie umowy majątkowe
- umowy zawierane przez małżonków, w formie aktu notarialnego mające na celu rozszerzenie lub ograniczenie wspólności ustawowej albo ustanowienie rozdzielności majątkowej. Umowy te zawierane są przed lub w trakcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana, jeżeli ma to miejsce w czasie trwania małżeństwa, to co do zasady, powstaje wspólność ustawowa.
Do początku listy

Obowiązek alimentacyjny
- polega generalnie na dostarczaniu środków utrzymania, a czasem też wychowania, krewnym w linii prostej, rodzeństwu, przysposobionemu, byłemu małżonkowi czy matce pozamałżeńskiego dziecka. Alimenty związane z materią rozwodową, to przede wszystkim świadczenia na rzecz dziecka i byłego małżonka. Rodzice obowiązani są do utrzymania dziecka, które nie jest jeszcze w stanie zrobić tego samodzielnie. Należy pamiętać, iż obowiązek ten nie wygasa z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości, z momentem należytego przygotowania go do podjęcia pracy zarobkowej. Obowiązek alimentacyjny ustanowiony na rzecz byłego małżonka powstaje, tak jak w większości przypadków, gdy ten znajduje się w niedostatku a odpowiadać musi usprawiedliwionym potrzebom małżonka uprawnionego, a zarazem możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego do pomocy ex - partnera. Warto podkreślić, iż świadczeń alimentacyjnych od byłego małżonka nie może się domagać osoba uznana za wyłącznie winną orzeczenia rozwodu. W uprzywilejowanej sytuacji jest natomiast małżonek niewinny, który może żądać od winnego, zaspokajania swoich usprawiedliwionych potrzeb mimo, iż nie znajduje się w niedostatku. Wygaśnięcie tego obowiązku następuje z chwilą zawarcia nowego małżeństwa przez uprawnionego do alimentów małżonka, albo po pięciu latach od dnia rozwodu jeżeli zobowiązanym jest małżonek niewinny rozkładu pożycia, a sąd ze względu na wyjątkowe okoliczności nie przedłużył tego terminu.
Do początku listy

Pożycie małżeńskie
- więź między małżonkami o charakterze uczuciowym, gospodarczym oraz intymnym.
Do początku listy

Władza rodzicielska
- obowiązek i prawo obojga rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Wykonywanie jej powinno dążyć do osiągnięcia dobra dziecka, które z kolei jest winne rodzicom posłuszeństwo. Władza rodzicielska inaczej niż obowiązek alimentacyjny rodziców, kończy się wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. Rodzic mający władzę rodzicielską jest obowiązany i uprawniony do jej wykonywania samodzielnie. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W przypadku braku porozumienia decyduje sąd opiekuńczy. Przysługuje ona obojgu rodzicom, chyba że została jednemu lub obojgu odebrana, ograniczona lub zawieszona wyrokiem sądowym.
Do początku listy

Wyrok rozwodowy
- orzeczenie, w którym sąd stwierdza całkowity i zupełny rozkład pożycia, a zarazem brak innych przeszkód i rozwiązuje związek małżeński. W wyroku rozwodowym sąd co do zasady orzeka o winie, chyba że małżonkowie wspólnie zażądają zaniechania orzekania w tym zakresie. W wyroku musi się znaleźć rozstrzygnięcie dotyczące przyznania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz określenia w jakiej wysokości poszczególni małżonkowie obowiązani są do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (obowiązek alimentacyjny). Sąd rozstrzyga też o majątkowych skutkach rozwodu. Jeżeli nie zaszły wymagane przesłanki sąd oddala powództwo i utrzymuje związek małżeński w mocy albo orzeka separację.
Do początku listy

Wspólność majątkowa (ustawowa)
- ustrój majątkowy, który powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Jej przedmiotem jest majątek wspólny małżonków. Nie obejmuje przedmiotów majątkowych należących do majątku osobistego każdego z małżonków.
Do początku listy

Zarządzanie majątkiem
- czynności rozporządzające i przysparzające podejmowane przez małżonków w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb rodziny. Małżonkowie obowiązani są współdziałać, chociaż co do zasady każdy z nich może zarządzać nim samodzielnie. Decyzjom podjętym przez jednego z małżonków, które mają poważny wpływ na życie rodzinne, drugi małżonek może się sprzeciwić. Istnieje też zamknięta grupa czynności do dokonania, których zawsze wymagana jest zgoda partnera. Ponadto ustawa przewiduje przypadki, w których przyznaje jednemu z małżonków wyłączność w zarządzie (np. rzeczami służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu).
Do początku listy

Udział w majątku wspólnym
- majątek wspólny należy do obojga małżonków w równym stopniu. Z ważnych powodów można żądać jednak ustalenie stopnia, w jakim każde z nich przyczyniło się do jego powstania. Przy tej ocenie uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.
Do początku listy

Niedostatek
- sytuacja, w której dana osoba nie może zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.
Do początku listy

Usprawiedliwione potrzeby osoby uprawinonej
- wszystkie te potrzeby, których zaspokojenie zapewni prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy (odpowiednio do uzdolnień i możliwości uprawnionego). Usprawiedliwione potrzeby dzielą się na dwie grupy - materialne i niematerialne. Do materialnych należą środki utrzymania - czyli wszystkie te środki służące zaspokojeniu potrzeb materialnych (np. koszty wyżywienia, ubrania, utrzymania mieszkania, leczenia środki etc). Do niematerialnych zaliczyć należy także środki wychowania które polegają na trosce o rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny osoby uprawnionej.
Do początku listy

KRO - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z późniejszymi zmianami
Do początku listy

KSCU - Ustawa o Kosztach Sądowych
Ustawa z 28 lipca 2005 o Kosztach Sądowych w Sprawach Cywilnych (Dz. U. 2005, Nr 167, poz. 1398)
Do początku listy